Život

0 €
Z vlastných zdrojov
59 390 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebujú vašu pomoc

Cieľom modernej anestézie v detskom veku je zabezpečiť maximálny komfort a bezpečnosť pacienta počas anestézie. Tento cieľ je možné dosiahnuť len modernými anestéziologickými prístrojmi, ktoré zohľadňujú rôzne potreby pacienta s ohľadom na vek, predchorobie a plánovaný operačný výkon.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Projekt Život je predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva kvalitného prístrojového vybavenia pre II. Kliniku pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zachraňujúceho život detských pacientov. Keďže v niektorých prípadoch majú naše služby nadregionálny charakter vďaka tímu vysokokvalifikovaných odborníkov, špecialistov a kvalitnému prístrojovému vybaveniu zabezpečíme kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre široký okruh detskej populácie.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je spádovou koncovou nemocnicou poskytujúcou všestrannú zdravotnú starostlivosť detským pacientom, preto je takýto prístroj nevyhnutným a potrebným zariadením na zachraňovanie života a udržanie zdravia detských pacientov. Využíva sa pri všetkých druhoch operačných výkonov realizovaných v nemocnici. Nedostatočné materiálno-technologické vybavenie neumožňuje poskytovanie kvalitnej anestézie pacientom detského veku pri náročných operačných výkonoch. V súčastnosti nemocnica nedisponuje dostatočným počtom kvalitných prístrojov na zabezpečenie jej hlavného poslania: záchrany života, udržanie zdravia a komfortu detských pacientov.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.