Srdce pre deti podporí 11 projektov po celom Slovensku

7.7.2022

Do grantovej výzvy Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní, ktorú sme vyhlásili v prvej polovici tohto roka, sa prihlásilo celkovo 13 projektov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť až 11 z nich. Prerozdelený im bude grant od spoločnosti Dedoles v celkovej výške 50 000 €.

Chcem pomôcť

Vzdelávanie asistentov je viac než dôležité

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu, je preto dôležité ponúkať im rôznorodé možnosti vzdelávania. Veríme, že podporou tých správnych projektov prispeje Srdce pre deti k zvýšeniu kompetencií asistentov v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

„Som rád, že aj vďaka podpore silného partnera, spoločnosti Dedoles, sa nám podarilo vybrať projekty, ktoré zlepšia úroveň vzdelávania, a tým aj budúcnosť mnohých detí,“ zhodnotil Michal Maruška, Managing Director & COO Ringier Slovakia Media.

„Je dôležité, aby mali všetky deti rovnakú šancu na dobré vzdelávanie, bez ohľadu na ich zdravotné znevýhodnenie, špeciálne vzdelávacie potreby či sociálne zázemie. Keďže som sama matkou dieťaťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, viem, aké dôležité je, aby mali asistenti potrebné zručnosti, pedagógovia chápali úlohu asistentov a spoločne si nastavili čo najlepšie spoluprácu, z ktorej budú profitovať nielen deti, ale aj celá naša spoločnosť,“ dodáva Jana Hrubcová, Sustainability Manager v spoločnosti Dedoles, ktorá zároveň prihlásené projekty hodnotila.


Vďaka grantu od Dedolesu dokážeme podporiť projekty 11 organizácií:

INŠTITÚT DIALOGICKÝCH PRAXÍ

Projekt: Alka v multidisciplinárnej praxi pre všetkých

Inštitút dialogických praxí využije grant na to, aby získal expertízu na multidisciplinárnu inklúziu detí a žiakov. Pôjde o viacstupňové vzdelávanie, ktoré pripraví nielen pedagogických asistentov, ale aj ich podpornú sieť. To znamená ďalších mentorov a koordinátorov dlhodobejšej inkluzívnej podpory, a to naprieč medzirezortom, inštitúciami a všetkými úrovňami podpory. Táto sieť asistencie bude presahovať do komunít, kde žijú rodiny v ťažkých životných situáciách.

OZ AUTIS

Projekt: Bezpečné prostredie pre vzdelávanie detí s autizmom

OZ AUTIS plánuje grant využiť na vzdelávanie až v 5 základných/materských školách. Zrealizuje zároveň aj 2 prednášky priamo v priestoroch občianskeho združenia. Jedna bude určená pre pedagogických asistentov, tá druhá pre asistentov z materských škôl.

EGALITA, o.z.

Projekt: Grafomotorické praktikum pre asistentov

Občianske združenie EGALITA dokáže vďaka grantu pripraviť pre asistentov Grafomotorické praktikum. To bude zamerané na tvorivý a netradičný model rozvíjania a posilňovania grafomotorických zručností u detí so špeciálnymi potrebami v kontexte facilitácie asistenta učiteľa. Asistenti si prostredníctvom kurzu osvoja teoretické penzum, diagnostický manuál a stimulačné aktivity, pomocou ktorých budú vedieť identifikovať príčiny zlyhávania žiakov. Naučia sa pracovať s pomôckami, tiež prototypom špeciálne vyvinutej edukačnej pomôcky s autorskými právami. Asistenti budú kompetentní pomáhať žiakom prekonávať bariéry v systéme inkluzívneho vzdelávania.

ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÝM - APPA

Projekt: Vyriešme to spolu

APPA vďaka príspevku od Srdca pre deti zorganizuje víkendový odborný seminár pre pedagogických asistentov z Piešťan a okolia. Seminár budú viesť lektori a odborníci z oblasti špeciálnej pedagogiky, alternatívnej komunikácie, sociálnej práce, špeciálnej psychológie a z oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami. APPA bude garantom a koordinátorom víkendu. Víkend pre 15 pedagogických asistentov bude nabitý odbornými informáciami, novými možnosťami vzdelávania sa, motivačnými workshopmi a voľnočasovými aktivitami.

INKLUCENTRUM - CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA

Projekt: Vzdelanie pedagogických asistentov

Inklucentrum dokáže vďaka grantu nielen udržať súčasné aktivity (dlhodobé akreditované kurzy, webináre, poradenstvo), ale zároveň ich aj pretaviť do novej formy pomoci, konkrétne do špecializovaného portálu. Portál bude dlhodobou pomôckou pre všetkých asistentov a odborných zamestnancov a bude obsahovať odpovede na najčastejšie problémy, s ktorými sa PA stretávajú.

DETIČKY LASTOVIČKY O.Z.

Projekt: Pedagogický asistent dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole

Nie jedno, ale hneď sériu školení dokáže vďaka podpore Srdca pre deti zrealizovať občianske združenie Detičky lastovičky. Školenia sú pripravené s uznávanými odborníkmi v oblasti práce s deťmi s poruchou autistického spektra. Majú pripraviť pedagogických asistentov, ale aj pedagógov na prácu s deťmi, ktoré si zaslúžia byť spolu v jednom kolektíve a materské školy na plynulý prechod od klasického vzdelávania k proinkluzívnemu vzdelávaniu. Zabezpečia tak vyškolený personál s dôrazom na individuálny prístup k dieťaťu, ktorý vytvára vhodné podmienky na dosiahnutie čo najlepšej sociálnej adaptácie.

BODKÁČIK, ZDRUŽENIE PRE RODINY DETI A MLÁDEŽ S KOŽNÝM OCHORENÍM SR

Projekt: Aj s hendikepom to zvládneš

Grant od Srdca pre deti využije združenie Bodkáčik na realizáciu projektu Aj s hendikepom to zvládneš, ktorý má pomôcť zlepšiť podmienky detí trpiacich psoriázou, ekzémami, atopiou či akné. Cieľom je skvalitniť komunikáciu a prístup k týmto deťom v komunite školského prostredia. Združenie sa zameria najmä na inkluzívny prístup, vzdelávanie pracovníkov v školstve, ale aj na aktiváciu pedagógov, napr. v MŠ, aby sa pozerali na problematiku detí so zdravotným znevýhodnením z iného uhla pohľadu ako doteraz a vedeli im viac pomôcť. Vďaka inkluzívnemu prístupu budú pozitívne pôsobiť na detí aj rodičov, čo môže viesť k odstráneniu neuróz a napätia, čo umožní deťom napredovať vo vzdelávaní. Združenie plánuje z grantu realizovať seminár, webinár, poskytovať konzultácie a organizovať komunitné aktivity.

KUKADLÁ, O.Z.

Projekt: Inkluzívne vzdelávanie pre pedagogické tímyf ZŠ a MŠ v Košiciach

Občianske združenie Kukadlá bude môcť vďaka grantu zrealizovať vzdelávanie 2 školských tímov ZŠ a MŠ (asistenti, učitelia, družinári). Mentoringom a sprevádzaním priamo v ZŠ a MŠ pomôže zaviesť získané poznatky do bežného chodu triedy, školy, po čase aj rodiny a komunity. Vhodne nastaveným vzdelávaním chce združenie rozvíjať nielen školský tím, ale aj spolužiakov, rodičov, komunitu. Vzdelávania sa zúčastní celkom 12 osôb.

LIFESTARTER

Projekt: EDUpoint asistentom

EDUpoint asistentom je projekt ďalšieho vzdelávania pre pedagogických asistentov z trnavských materských a základných škôl, ktorým má pomôcť lepšie sa zorientovať v aktuálnych výzvach a problémoch, pred ktorými sa asistent v triede ocitá. Vzdelávacia inštitúcia Lifestarter s podporou grantu od Srdca pre deti zorganizuje 4 odborné workshopy o inkluzivite a bude sa tiež venovať efektívnej spolupráci pedagóga a asistenta. Príklady dobrej praxe a osvedčené postupy bude organizácia zdieľať aj v 2 podcastových rozhovoroch.

OZ ZOE

Projekt: Škola na skúšku

Občianske združenie ZOE zrealizuje vďaka príspevku Srdca pre deti projekt Škola na skúšku. Tento projekt pomôže učiteľom, asistentom, rodičom a najmä budúcim prvákom pripraviť sa na bezproblémový nástup na plnenie povinnej školskej dochádzky v bežnej základnej škole. Deti so ŠVVP si osvoja základné pravidlá fungovania v skupine, naučia sa aktívne počúvať, vyjadrovať svoje potreby, pracovať so špeciálnymi pomôckami (montessori, trojzložkové karty, didaktické hry). Učitelia a asistenti budú mať možnosť pozorovať deti so ŠVVP pri aktivitách, sledovať ich špecifiká a spolu s mentorom sa naučia, ako týmto deťom efektívne pomáhať a posúvať ich vpred. Škola na skúšku vytvára priestor aj pre zdieľanie skúseností rodičov detí so ŠVVP s asistentmi pre lepšie vzájomné pochopenie sa.

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE KOŠICE

Projekt: Vzdelávaním asistentov k podpore inkluzívneho vzdelávania

Centrum včasnej intervencie Košice vníma vzdelávanie asistentov a asistentiek ako kľúčovú oblasť premeny tradičného školstva na inkluzívne. Doposiaľ sa zameriavali na to, kto sú aktéri zmeny vo vzdelávaní a aké informácie, zručnosti a podporu potrebujú. V nasledujúcom období sa chcú zamerať na hľadanie odpovede na otázku, ako odovozdávať informácie, budovať zručnosti a poskytovať podporu. S podporou grantu od Srdca pre deti chce centrum vytvoriť a pilotne overiť online nástroje pre asistentov na zdieľanie informácií a poskytovanie podpory.

„Samotná prítomnosť pedagogického asistenta alebo asistentky v škole ešte nemusí zaručovať, že deti dostanú potrebnú podporu. Preto je výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní, zameraná na vzdelávanie pedagogických asistentov a asistentiek taká dôležitá a cenná. Vďaka podporeným projektom dostanú desiatky z nich kvalitný výcvik a prípravu, ktorá im môže výrazne napomôcť, aby zlepšili svoju prácu s deťmi. Mnohé projekty by si zaslúžili výraznejšiu podporu aj od štátu, aby sa kvalitné vzdelávanie dostalo čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sa podieľajú na práci s deťmi s rozmanitými potrebami,“ uzatvára Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz, ktorý bol v grantovej výzve expertným hodnotiteľom.

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Be Lenka opäť podporila desiatky rodín
Be Lenka opäť podporila desiatky rodín

Tentokrát venovala deťom 38 párov barefoot topánok.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.