Spojenej škole Dúbravská 1 sme pomohli na ceste ku komunikácii

16.5.2022

Sme radi, že sme v uplynulých rokoch mohli podporiť aj koncept s výstižným názvom Cesta ku komunikácii. Ide o jeden z projektov Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Chcem pomôcť

V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym znevýhodnením v kombinácii s telesným, rečovým a zmyslovým postihnutím. Mnohí žiaci sú nehovoriaci a časť tvoria aj žiaci s poruchami autistického spektra. Práca s takýmito žiakmi si vyžaduje individuálny prístup.Alternatívna a augmentatívna komunikácia je nevyhnutnosť

Alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu do vyučovacieho procesu implementujú na škole už niekoľko rokov. Rýchlou a pre žiakov lákavou a zábavnou komunikačnou pomôckou sú tzv. komunikátory, ktoré majú rôzne využitie. Do komunikátorov nahrávajú žiaci pesničky, hádanky, pozdravy, čo sa udialo, niektorí tiež nahrávajú, aj keď s ťažkou zrozumiteľnou rečou, svoje myšlienky a odkazy. Komunikátory dávajú nehovoriacim žiakom príležitosť aktívne participovať na školských a triednych aktivitách. Práve nákup týchto komunikátorov sme sa v Srdci pre deti rozhodli finančne podporiť.

Zabezpečili sme komunikátory do každej triedy

Projekt sme podporili príspevkom vo výške 2729,20 €. Táto suma pokryla nákup komunikátorov do každej triedy.

“Vďaka charitatívnemu projektu Srdce pre deti disponuje každá trieda jedným až dvoma komunikátormi. Žiaci ich veľmi obľubujú, pretože vďaka nim ich je počuť, majú pozornosť svojho okolia a zažívajú pocit samostatnosti a nezávislosti od iného komunikačného partnera. Komunikátory sa bežne využívajú v triedach a na individuálnych terapiách,” približuje Martina Kukumbergová, logopedička.Čo je to alternatívna a augmentatívna komunikácia?

Augmentatívna a alternatívna komunikáciu (AAK) je systém, ktorý tvoria štyri komponenty: znaky, pomôcky, techniky a stratégie. Pre koho je AAK vhodná? AAK intervencia je vhodná pre ľudí, ktorých reč je dočasne alebo trvalo neadekvátna vzhľadom na ich komunikačné potreby (Kukumbergová, M. in Štihová, A.; Kukumbergová, M.; Vozárová, A.; Jánošková, T.; 2014). Podporuje existujúce, ale nedostačujúce komunikačné schopnosti, a to vo forme hovorenej, písanej alebo vo forme gest. Americká asociácia logopédov uvádza, že používateľmi AK sú deti aj dospelí, ľudia s rozličnými vývinovými, získanými, alebo degeneratívnymi poruchami či ochoreniami (Kukumbergová, M. in Štihová, A.; Kukumbergová, M.; Vozárová, A.; Jánošková, T.; 2014).

AAK intervencia je dlhoročná a jej čiastkové ciele sa menia podľa potrieb klienta. Tieto čiastkové ciele sa zameriavajú okrem vyjadrenia aktuálnej potreby či túžby aj na budovanie porozumenia, aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, rozširujú dôvody na komunikáciu, pomáhajú prekonávať vznikajúce komunikačné bariéry a tiež budujú základy schopnosti naučiť sa čítať a písať.

Konečným cieľom AAK intervencie je umožniť človeku účinne a efektívne sa zapojiť do každodenných interakcií a podieľať sa na činnostiach podľa svojho výberu.

Pridajte sa k nám

Chcete pomáhať aj vy? Spôsobov, ako podporiť Srdce pre deti je hneď viacero. → Všetky ich nájdete v tomto článku.

POUŽITÁ LITERATÚRA

Štihová, A.; Kukumbergová, M.; Vozárová, A.; Jánošková, T.; Augmentatívna a alternatívna komunikácia v špeciálnej základnej škole; ŠPÚ v Bratislave, 2014, IBSN 978-80-8118-116-0

Ďalšie aktuality

Srdce pre deti podporí 11 projektov po celom Slovensku
Srdce pre deti podporí 11 projektov po celom Slovensku

Do grantovej výzvy Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní, ktorú sme vyhlásili v prvej polovici tohto roka, sa prihlásilo celkovo 13 projektov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť až 11 z nich. Prerozdelený im bude grant od spoločnosti Dedoles v celkovej výške 50 000 €.

Pripojte sa k našej supermisii
Pripojte sa k našej supermisii

Pomáhajte spolu s nami detským hrdinom.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

VEDOMOSTI MENIA SVET
VEDOMOSTI MENIA SVET

Grantová výzva: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní​. Srdce pre deti v spolupráci so spoločnosťou Dedoles, ktorá ešte v priebehu minulého roka venovala nášmu charitatívnemu projektu 50 000 €, vyhlasuje grantovú výzvu Vedomosti menia svet.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.