Rok 2022 - pomoc organizáciám

30.12.2022

V roku 2022 pokračujeme v podpore organizácií, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby mali možnosť napredovať vo svojej ceste za vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu.

Chcem pomôcť

ZŠ ŠKULTÉTYHO, TOPOĽČANY

Hlavným cieľom školy je pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka. "Projektom Srdce darujeme každý deň" zabezpečili potrebné senzorické, technické a obrazové vzdelávacie pomôcky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podarilo sa im revitalizovať oddychovú zónu, ktorá prispeje k skvalitneniu emocionálneho prežívania a taktiež prispeje k vytváraniu podporujúcej, pokojnej pracovnej atmosféry pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Na projekt sme im prispeli sumou 4 001,78 eur.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA VALALIKY

Táto škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Snaží sa o začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho procesu. Aby sa mohli deti predškolského veku zapojiť do edukácie modernými digitálnymi technológiami, prispeli sme sumou 3 290 eur na zakúpenie interaktívnej podlahy FlySky.

SPOJENÁ ŠKOLA ZLATÉ MORAVCE

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Vďaka programu "Darujte našim deťom šancu komunikovať prostredníctvom špeciálnych učebných pomôcok" sa im podarilo vybudovať terapeutickú záhradu, zaobstarať iPady so špeciálnou aplikáciou GoTalk Now potrebné pri narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a alternatívnej a augmentatívnej komunikácii (AAK). Na projekt sme škole prispeli sumou 3 648,89 eur.

TOMAŠÁKOVÁ KRISTÍNA O.Z.

Občianské združenie sa snaží projektom "Búrame komunikačné bariéry" priblížiť deťom terapie, za ktorými dochádzajú niekoľko desiatok kilometrov. Porstredníctvom interaktívnej podlahy im chce umožniť multisenzorickú stimuláciu s cieľom rozvoja komunikačných, kognitívnych a sociálnych zručností. Rozvojom komunikačných zručností tak búrať bariéry voči okoliu. Zlepšiť porozumenie a skvalitniť život rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra. Prispeli sme im na kúpu interaktívnej podlahy sumou 2 000 eur.

ZŠ S MŠ SV. JÁNA PAVLA II. BRATISLAVA

Žiačkou školy je aj Hanka, ktorá má viacero zdravotných znevýhodnení, ale aj napriek tomu je plnohodnotnou súčasťou bežnej základnej školy. Potrebuje však asistenciu a keďže pridelených asistentov je na našich školách stále málo, je potrebné asistenciu zaplatiť. Preto sme škole prispeli sumou 2 500 eur na pokrytie časti nákladov na jeden školský rok.

INKLUCENTRUM - CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA

Inklucentrum dlhodobo tvorí a vzdeláva podporné tímy na školách, ktoré sa starajú o duševné zdravie detí v školách. V rámci programu "Pomáhame v inklúzii" vyškolili viac ako 1 000 asistentov vo viac ako 100 školách. Aby mohli ďalej v projekte pokračovať podporili sme ich príspevkom na mzdy lektorov a koordinátorov a na odbornú prípravu a tvorbu bulletinov sumou 4 100 eur.

ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÍM - APPA

APPA už viackrát potvrdila, že dokáže zorganizovať kvalitné vzdelávacie podujatia pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo odborných pracovníkov. Aj tentokrát išlo o vzdelávací víkend pre rodinných príslušníkov "Naučme sa rozumieť si" na témy klinickej logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky. Víkend prispel k informovanosti rodičov v uvedených témach a tým aj k inkluzívnemu vzdelávaniu ich detí. Prispeli sme sumou 4 500 eur hlavne na mzdy koordinátorov či prenájom priestorov.


Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Be Lenka opäť podporila desiatky rodín
Be Lenka opäť podporila desiatky rodín

Tentokrát venovala deťom 38 párov barefoot topánok.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.