Rok 2022 - pomoc organizáciám

30.12.2022

V roku 2022 pokračujeme v podpore organizácií, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby mali možnosť napredovať vo svojej ceste za vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu.

Chcem pomôcť

ZŠ ŠKULTÉTYHO, TOPOĽČANY

Hlavným cieľom školy je pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka. "Projektom Srdce darujeme každý deň" zabezpečili potrebné senzorické, technické a obrazové vzdelávacie pomôcky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podarilo sa im revitalizovať oddychovú zónu, ktorá prispeje k skvalitneniu emocionálneho prežívania a taktiež prispeje k vytváraniu podporujúcej, pokojnej pracovnej atmosféry pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Na projekt sme im prispeli sumou 4 001,78 eur.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA VALALIKY

Táto škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Snaží sa o začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho procesu. Aby sa mohli deti predškolského veku zapojiť do edukácie modernými digitálnymi technológiami, prispeli sme sumou 3 290 eur na zakúpenie interaktívnej podlahy FlySky.

SPOJENÁ ŠKOLA ZLATÉ MORAVCE

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Vďaka programu "Darujte našim deťom šancu komunikovať prostredníctvom špeciálnych učebných pomôcok" sa im podarilo vybudovať terapeutickú záhradu, zaobstarať iPady so špeciálnou aplikáciou GoTalk Now potrebné pri narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a alternatívnej a augmentatívnej komunikácii (AAK). Na projekt sme škole prispeli sumou 3 648,89 eur.

TOMAŠÁKOVÁ KRISTÍNA O.Z.

Občianské združenie sa snaží projektom "Búrame komunikačné bariéry" priblížiť deťom terapie, za ktorými dochádzajú niekoľko desiatok kilometrov. Porstredníctvom interaktívnej podlahy im chce umožniť multisenzorickú stimuláciu s cieľom rozvoja komunikačných, kognitívnych a sociálnych zručností. Rozvojom komunikačných zručností tak búrať bariéry voči okoliu. Zlepšiť porozumenie a skvalitniť život rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra. Prispeli sme im na kúpu interaktívnej podlahy sumou 2 000 eur.

ZŠ S MŠ SV. JÁNA PAVLA II. BRATISLAVA

Žiačkou školy je aj Hanka, ktorá má viacero zdravotných znevýhodnení, ale aj napriek tomu je plnohodnotnou súčasťou bežnej základnej školy. Potrebuje však asistenciu a keďže pridelených asistentov je na našich školách stále málo, je potrebné asistenciu zaplatiť. Preto sme škole prispeli sumou 2 500 eur na pokrytie časti nákladov na jeden školský rok.

INKLUCENTRUM - CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA

Inklucentrum dlhodobo tvorí a vzdeláva podporné tímy na školách, ktoré sa starajú o duševné zdravie detí v školách. V rámci programu "Pomáhame v inklúzii" vyškolili viac ako 1 000 asistentov vo viac ako 100 školách. Aby mohli ďalej v projekte pokračovať podporili sme ich príspevkom na mzdy lektorov a koordinátorov a na odbornú prípravu a tvorbu bulletinov sumou 4 100 eur.

ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÍM - APPA

APPA už viackrát potvrdila, že dokáže zorganizovať kvalitné vzdelávacie podujatia pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo odborných pracovníkov. Aj tentokrát išlo o vzdelávací víkend pre rodinných príslušníkov "Naučme sa rozumieť si" na témy klinickej logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky. Víkend prispel k informovanosti rodičov v uvedených témach a tým aj k inkluzívnemu vzdelávaniu ich detí. Prispeli sme sumou 4 500 eur hlavne na mzdy koordinátorov či prenájom priestorov.


Ďalšie aktuality

Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €
Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €

Nelkin príbeh je príbehom nádeje, vytrvalosti a odhodlania. Narodila sa po bezproblémovom tehotenstve, ale už pár hodín po narodení bola prevezená na detské ARO, kde jej diagnostikovali ťažký zápal pľúc a sepsu. Dva dni doslova bojovala o život. Našťastie sa narodila v termíne a nie predčasne, vďaka čomu mala dostatok síl a právo na život si nakoniec vybojovala.

Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €
Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou inkluzívneho vzdelávania na celonárodnej úrovni. Jednou z jeho pravidelných aktivít je aj program Pomáhame v inklúzii, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Práve na podporu tohto programu putovali financie z nášho grantu v celkovej výške 4 100 €.

Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky
Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky

Malý Martinko sa narodil ako zdravé dieťa, postupne sa však uňho začali objavovať rôzne problémy. Nerozprával, chýbalo mu porozumenie, čo vyústilo do rôznych záchvatov hnevu. Tie sa nedali utíšiť. Lekári sa zhodli na diagnóze narušenej komunikačnej schopnosti so sekundárnym autizmom a hyperkinetickom syndróme.

Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi
Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením býva veľmi často nečakané, rodina sa ocitne nepripravená na novú a neznámu situáciu.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.