Rok 2020: Pomoc organizáciám

30.11.2020

V roku 2020 sme začali napĺňať stratégiu inkluzívneho vzdelávania. Pomáhame organizáciám, ktoré združujú deti s rôznym znevýhodnením a ich rodiny. Sú to subjekty, ktoré zlepšujú postavenie týchto skupín v našej spoločnosti.

Chcem pomôcť

Základná škola Škultétyho, Topoľčany

Školu navštevuje viacero detí so zdravotným znevýhodnením. Preto sa škola snaží, aby mali tieto deti plnohodnotný prístup k vzdelávaniu v bežnej základnej škole. Príspevok v hodnote 2 859,40 eura pomohol škole k nadobudnutiu špeciálnej rehabilitačnej stoličky, ktorá deťom pomáha s vertikalizáciou a k vybaveniu terapeutickej Snoezelen miestnosti.

Spojená škola Dúbravská cesta, Bratislava

Príspevok 2729,20 eura bol určený na špeciálne vzdelávacie komunikátory pre deti s mentálnym znevýhodnením, ktoré sa v tejto škole vzdelávajú. Mnohé z nich nerozprávajú a školská logopedička so svojím tímom už niekoľko rokov implementuje prvky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie do vyučovacieho procesu priamo na hodinách.

OZ Krehké Sovičky

K vzdelávaniu škôl v oblasti inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením do ich tried prispel workshop, ktorý spojil predstaviteľov škôl, ich zriaďovateľov, špeciálnych pedagogických pracovníkov a širokú verejnosť. Odborníci na ňom predstavili špeciálne pomôcky, ktoré školám uľahčia vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. OZ Krehké Sovičky sme prispeli sumou 1 997,49 eura.

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry je zriaďovateľom najvyššie položenej Základnej školy vo Vyšných Hágoch, do ktorej v septembri začalo chodiť aj dieťa so zdravotným znevýhodnením. Špeciálne polohovacie sedadlo a druhé kombinované sedadlo poslúžia každému ďalšiemu dieťaťu s podobnými potrebami plnohodnotnejšie sa vzdelávať. Prispeli sme sumou 2 000 eur.

Centrum pre deti a rodiny Sereď

Centrá pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) poskytujú útočisko mnohým deťom a mladým ľuďom. Príspevok v hodnote 3 000 eur sme poskytli CDR v Seredi za účelo kúpy p očítačov a príslušenstva, ktoré sú určené pre deti s mentálnym znevýhodnením, ktoré v centre žijú a vzdelávajú sa. Jednou z úloh centra je pomoc k opätovnému začleneniu sa do spoločnosti. Vybavenie pomôže špeciálne v súčasnej situácii.

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Špeciálne multifunkčné vertikalizačné zariadenie určené pre správnu polohu sedu a stoja pomôže dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré navštevuje školu a bude slúžiť aj ďalším deťom v budúcnosti. Pomôcka zjednodušuje zmenu polohy dieťaťa zo stojacej do sedacej a je dôležitá pre stabilizáciu tela. Tak sa môžu aj deti s vážnymi zdravotnými problémami môžu plnohodnotnejšie vzdelávať. Prispeli sme sumou 2 000 eur.

OZ Autis

Aktivity, ktoré prispievajú k zachovaniu myšlienky zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania, sú pre nás kľúčové. Deti s autizmom zdieľajú časť spoločných priestorov s deťmi zo ZŠ a plánujú sa aj spoločné vyučovacie hodiny, či navštevovanie Snoezelen miestnosti. Cieľom je poskytovať také služby, aby sa mohli v čo najväčšej miere zaradiť do spoločnosti. Prostredníctvom príspevku v hodnote 1 123,01 eura sme prispeli k rozvoju samooblužných činností; dovybavenia inkluzívnej kuchynky a Snoezelen miestnosti.

Centrum včasnej intervencie Košice

Témou projektu ALKA je práve inklúzia vo vzdelávaní, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli rásť bok po boku so svojimi zdravými rovesníkmi. ALKA je osobný asistent detí so zdravotným znevýhodnením v MŠ a ZŠ. Snahou je budovať podporné inkluzívne tímy vo vzdelávacích zariadeniach a tiež sprevádzanie rodičov. Sumou 2 000 eur sme prispeli na zabezpečenie koučov a koordinácie projektu.

Monte - Detský svet

V rámci projektu Jedna cesta pre všetkých bola vytvorená inkluzívna Montessori materská škôlka, ktorú budú navštevovať deti so zdravotným znevýhodnením spoločne s deťmi bez neho. Projekt je postavený na individuálnom prístupe a podpore rodinného typu. Vyžaduje si teda stály pedagogický tím. Podporili sme preto mzdu asistenta učiteľa sumou 2 000 eur.

Ďalšie aktuality

Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi  deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho
Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho

Cieľom občianskeho združenia Detičky lastovičky je podporovať všestranný rozvoj detí so zdravotným znevýhodnením. Združenie sa snaží vytvárať podmienky na inklúziu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj projekt Veľký brat a veľká sestra. Práve ten sme podporili sumou 2000 €.

Pomôžte nám meniť budúcnosť znevýhodnených detí
Pomôžte nám meniť budúcnosť znevýhodnených detí

Pridajte sa k našim pravidelným darcom. ➤ Aj malé sumy dokážu zázraky.

Valentínska SRDCOVKA pomáha deťom aj tento rok
Valentínska SRDCOVKA pomáha deťom aj tento rok

Ukážte prostredníctvom 1 darcovskej SMS, že máte ❤️ na správnom mieste.

Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu
Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu

Peťko sa od malička pasuje hneď s viacerými zdravotnými znevýhodneniami. Bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna, následkom čoho bojuje okrem iného so zníženým svalovým tonusom celého tela či poruchou reči. Bez pomoci asistencie nedokáže Peťko zvládnuť žiadnu samoobslužnú činnosť.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.