Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Povinné prílohy

Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o nefinančnú pomoc. Súčasťou každej žiadosti musí byť potvrdenie garanta (dvoch garantov pri žiadanej hodnote nad 1.000 eur) a aspoň jedna fotografia dieťaťa. Zvyšné prílohy sú viazané na konkrétny predmet pomoci a životnú situáciu dieťaťa. Pred podaním žiadosti si nižšie pozorne prečítajte, ktoré prílohy sú potrebné k vašej žiadosti a zosumarizujte si ich v elektronickej podobe (preskenované). Následne ich pri vypĺňaní formuláru vložíte priamo do žiadosti. Žiadosti bez potrebných povinných príloh nebudú zaradené do hodnotenia.

Potvrdenie garanta

Garantom je osoba, ktorá odporúča vašu žiadosť na schválenie. Garantuje jej hodnovernosť a oprávnenosť. Garantom môže byť všeobecný lekár, lekár špecialista, učiteľ, sociálny pracovník a pod. Nemôže ním byť dodávateľ žiadanej pomoci a nesmie byť so žiadateľom v príbuzenskom alebo výlučne priateľskom vzťahu.

TU stiahnuť tlačivo "Potvrdenie garanta"

Pri zdravotnom znevýhodnení

Doklad od lekára potvrdzujúci zdravotné postihnutie s dátumom nie starším ako 2 mesiace od dátumu odoslania žiadosti.

Pri sociálnom znevýhodnení

Potvrdenie nepriaznivej sociálnej situácie (napr. doklad o poberaní sociálnych dávok, potvrdenie o príjme a pod.) s dátumom nie starším ako 2 mesiace od dátumu odoslania žiadosti.

Rehabilitácia

Vyjadrenie dodávateľa pomoci, že je daná liečba pre dieťa vhodná a neboli uňho zistené kontraindikácie (t.j. nemožnosť absolvovania procedúr napr. z dôvodu malej výšky či váhy dieťaťa, zdravotného stavu a pod.).

Zdravotná pomôcka

Cenová ponuka vystavená dodávateľom pomôcky a vyjadrenie zdravotnej poisťovne/úradu práce, soc. vecí a rodiny k spolufinancovaniu žiadanej pomôcky

Rekonštrukcia

Dve cenové ponuky vystavené rôznymi dodávateľmi, list vlastníctva a fotografie priestoru pred rekonštrukciou

Auto a jeho vybavenie

Ak žiadate o doplatenie auta a/alebo jeho vybavenia (napr. bezbariérovú úpravu) je potrebné doložiť cenovú ponuku od dodávateľa pomoci

Kúrenie, palivo a pod.

Do tejto kategórie patrí pomoc, ktorá má zabezpečiť teplo (napr. palivové drevo, kachle) Povinnou prílohou je cenová ponuka

Bývanie

Ak žiadate o pomoc so zaplatením nájmu, je potrebné doložiť aktuálnu nájomnú zmluvu.

Rozvoj dieťaťa

Ak žiadate pomoc na rozvoj dieťaťa (napr. školské pomôcky, hudobný nástroj) je potrebné doložiť cenovú ponuku.

Iné

Ak nežiadate o vyššie uvedené kategórie, zvoľte v žiadosti možnosť „iné". Povinnou prílohou je cenová ponuka žiadaného predmetu alebo služby.

Ďalšie prílohy

Zverenie dieťaťa do starostlivosti

Ak je zákonným zástupcom dieťaťa iná osoba ako rodič (napr. zástupca detského domova, rodinný príslušník), je potrebné k žiadosti doložiť potvrdenie o súdnom zverení dieťaťa do starostlivosti.

Príklad výpočtu povinných príloh

Pre dieťa so zdravotným znevýhodnením žiadate invalidný vozík (zdravotnú pomôcku) v hodnote 1.500 eur. K žiadosti potrebujete doložiť potvrdenie dvoch garantov a fotografiu dieťaťa, aktuálnu lekársku správu, cenovú ponuku vozíka a vyjadrenie zdravotnej poisťovne/úradu práce, soc. vecí a rodiny k spolufinancovaniu pomôcky.

Pre dieťa žijúce v zlých sociálnych podmienkach žiadate palivové drevo v hodnote 300 eur. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie jedného garanta, fotografiu dieťaťa, potvrdenie nepriaznivej sociálnej situácie a cenovú ponuku.

Ak z objektívnych dôvodov nebudete môcť zaslať prílohy k žiadosti elektronicky, pošlite ich poštou na adresu: Nadácia Pontis, Srdce pre deti, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. Fotografie posielajte výlučne elektronicky.