Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Podmienky prihlásenia

Srdce pre deti je projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý od roku 2011 spravuje Nadácia Pontis. Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463. Žiadateľ zaslaním Žiadosti o nefinančnú pomoc súhlasí s nižšie uvedenými Podmienkami prihlásenia sa do projektu.

1. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ

Žiadateľom pomoci môže byť len rodič, resp. iný zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je podpora určená. Žiadateľ i dieťa majú mať trvalé bydlisko na území SR.

Dôvodom žiadania môže byť nepriaznivá sociálna alebo zdravotná situácia dieťaťa do 18 rokov.

Žiadateľ môže do projektu Srdce pre deti poslať maximálne 3 žiadosti. Časový ods tup medzi jednotlivými žiadosťami a realizovaním pomoci musí byť minimálne 6 mesiacov.

Žiadateľ môže o podporu požiadať vyplnením a zaslaním oficiálnej Žiadosti o nefinančnú pomoc.

Žiadateľ súhlasí s medializáciou (zverejnením) príbehu dieťaťa, a to najmä na webstránkach a sociálnych sieťach Nadácie Pontis, na webstránkach a sociálnych sieťach partnerov programu, v masovokomunikačných médiách, ako aj na fanúšikovskej stránke projektu na sociálnej sieti Facebook, v súlade so Všeobecnými podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou Pontis.

2. PREDMET ŽIADOSTI

Žiadateľ berie na vedomie, že predmetom pomoci je nefinančné plnenie, t. j. poskytnutie tovaru alebo služby, a v žiadnom prípade nemá voči Nadácii Pontis nárok na finančnú hotovosť.

Žiadateľ súhlasí s tým, že požadovaný predmet bude zabezpečovať Nadácia Pontis, a to buď priamym nákupom alebo objednávkou v prospech dieťaťa, ktoré žiadateľ zastupuje.

Nadácia Pontis rozhoduje o výbere dodávateľskej spoločnosti predmetného daru. Pokiaľ je v žiadosti uvedená odporúčaná dodávateľská spoločnosť - má mať pôsobenie/obchodné zastúpenie na Slovensku.

Žiadaný predmet musí dlhodobo sledovať zlepšenie nepriaznivej situácie dieťaťa. Predmetom žiadosti nemôže byť preplatenie dlhov, potravín, oblečenia, obuvi a hračiek. Zároveň nie je možné žiadať o dar, ktorý môže byť považovaný za nadštandard.

Žiadateľ musí mať znalosť o tom, či má alebo nemá nárok na čiastočné/úplné hradenie požadovaného daru od zdravotnej poisťovne, resp. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadateľ berie na vedomie, že mu nebude spätne preplatený predmet pomoci v prípade, že ho zakúpil na vlastné náklady pred zaslaním žiadosti, resp. pred podpisom Zmluvy o nefinančnej pomoci a objednaní Nadáciou Pontis.

3. POVINNÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o nefinančnú pomoc. Súčasťou každej žiadosti musí byť potvrdenie garanta (dvoch garantov pri žiadanej hodnote nad 1.000 eur) a aspoň jedna fotografia dieťaťa. Zvyšné prílohy sú viazané na konkrétny predmet pomoci a životnú situáciu dieťaťa. Pred podaním žiadosti si pozorne prečítajte, ktoré prílohy sú potrebné k vašej žiadosti a zosumarizujte si ich v elektronickej podobe (preskenované). Následne ich pri vypĺňaní formuláru vložíte priamo do žiadosti. Žiadosti bez potrebných povinných príloh nebudú zaradené do hodnotenia. Zoznam povinných príloh je k dispozícii na www.srdcepredeti.sk.

4. HODNOTENIE ŽIADOSTÍ

Žiadosti hodnotí nezávislá odborná komisia, ktorá zasadá približne každé 2-3 mesiace.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nespĺňajú Podmienky prihlásenia, nie sú podložené všetkými povinnými prílohami alebo Nadácia Pontis získa dôveryhodné informácie o nepravdivosti údajov v žiadosti alebo o nenáležitosti žiadaného daru.

Nadácia Pontis si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť informácií žiadosti u osôb, ktoré dôkladne poznajú situáciu dieťaťa a môžu deklarovať dôveryhodnosť žiadosti.

Pomoc v charitatívnom projekte Srdce pre deti nie je nárokovateľná .

6. KONTROLA REALIZÁCIE POMOCI

Najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia predmetu nefinančnej pomoci doručí Žiadateľ na adresu Nadácie Pontis podpísaný preberací protokol, ktorý dokladuje, že došlo z prevzatiu predmetu pomoci, resp. vyčerpaniu služby.

Zástupca Nadácie Pontis môže počas obdobia užívania daru vykonávať neohlásenú kontrolu a priebežný monitoring podporených rodín.

Tieto Podmienky prihlásenia sú zverejnené na stránke www.srdcepredeti.sk. Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 24.10.2018.