Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Podmienky prihlásenia

Srdce pre deti je projekt denníka Nový Čas, ktorý od roku 2011 spravuje Nadácia Pontis. Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463. Žiadateľ zaslaním Žiadosti o nefinančnú pomoc súhlasí s nižšie uvedenými Podmienkami prihlásenia sa do projektu.

1. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ

Žiadateľom pomoci môže byť len rodič, resp. iný zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je podpora určená. Žiadateľ i dieťa majú mať trvalé bydlisko na území SR.

Dôvodom žiadania môže byť nepriaznivá sociálna alebo zdravotná situácia dieťaťa do 18 rokov.

Žiadateľ môže do projektu Srdce pre deti poslať maximálne 3 žiadosti. Časový ods tup medzi jednotlivými žiadosťami a realizovaním pomoci musí byť minimálne 6 mesiacov.

Žiadateľ môže o podporu požiadať vyplnením a zaslaním oficiálnej Žiadosti o nefinančnú pomoc.

Žiadateľ súhlasí s medializáciou (zverejnením) príbehu dieťaťa, a to najmä v denníku Nový Čas a na internetových stránkach www.cas.sk, www.srdcepredeti.sk, www.modrykonik.sk, www.nadaciapontis.sk, ako aj na fanúšikovskej stránke projektu na sociálnej sieti Facebook v súlade so Všeobecnými podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou Pontis

2. PREDMET ŽIADOSTI

Žiadateľ berie na vedomie, že predmetom pomoci je nefinančné plnenie, t. j. poskytnutie tovaru alebo služby, a v žiadnom prípade nemá voči Nadácii Pontis nárok na finančnú hotovosť.

Žiadateľ súhlasí s tým, že požadovaný predmet bude zabezpečovať Nadácia Pontis, a to buď priamym nákupom alebo objednávkou v prospech dieťaťa, ktoré žiadateľ zastupuje.

Nadácia Pontis rozhoduje o výbere dodávateľskej spoločnosti predmetného daru. Pokiaľ je v žiadosti uvedená odporúčaná dodávateľská spoločnosť - má mať pôsobenie/obchodné zastúpenie na Slovensku.

Žiadaný predmet musí dlhodobo sledovať zlepšenie nepriaznivej situácie dieťaťa. Predmetom žiadosti nemôže byť preplatenie dlhov, potravín, oblečenia, obuvi a hračiek. Zároveň nie je možné žiadať o dar, ktorý môže byť považovaný za nadštandard.

Žiadateľ musí mať znalosť o tom, či má alebo nemá nárok na čiastočné/úplné hradenie požadovaného daru od zdravotnej poisťovne, resp. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadateľ berie na vedomie, že mu nebude spätne preplatený predmet pomoci v prípade, že ho zakúpil na vlastné náklady pred zaslaním žiadosti, resp. pred podpisom Zmluvy o nefinančnej pomoci a objednaní Nadáciou Pontis.

3. POVINNÉ PRÍLOHY

Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o nefinančnú pomoc. Súčasťou každej žiadosti musí byť potvrdenie garanta (dvoch garantov pri žiadanej hodnote nad 1.000 eur) a aspoň jedna fotografia dieťaťa. Zvyšné prílohy sú viazané na konkrétny predmet pomoci a životnú situáciu dieťaťa. Pred podaním žiadosti si pozorne prečítajte, ktoré prílohy sú potrebné k vašej žiadosti a zosumarizujte si ich v elektronickej podobe (preskenované). Následne ich pri vypĺňaní formuláru vložíte priamo do žiadosti. Žiadosti bez potrebných povinných príloh nebudú zaradené do hodnotenia. Zoznam povinných príloh je k dispozícii na www.srdcepredeti.sk.

4. HODNOTENIE ŽIADOSTÍ

Žiadosti hodnotí nezávislá odborná komisia, ktorá zasadá približne každé 2-3 mesiace.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nespĺňajú Podmienky prihlásenia, nie sú podložené všetkými povinnými prílohami alebo Nadácia Pontis získa dôveryhodné informácie o nepravdivosti údajov v žiadosti alebo o nenáležitosti žiadaného daru.

Nadácia Pontis si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť informácií žiadosti u osôb, ktoré dôkladne poznajú situáciu dieťaťa a môžu deklarovať dôveryhodnosť žiadosti.

Pomoc v charitatívnom projekte Srdce pre deti nie je nárokovateľná.

Žiadateľ berie na vedomie, že odborná komisia má právo rozhodnúť o verejnej zbierke v denníku Nový Čas.

5. VEREJNÁ ZBIERKA

Zbierka bude aktívna dňom zverejnenia článku v denníku Nový Čas a časovo ohraničená.

Denník Nový Čas i Nadácia Pontis si vyhradzujú právo rozhodnúť o dátume zverejnenia príbehu a vyhlásenia verejnej zbierky, ako aj o forme a dĺžke trvania zbierky.

Výška zverejnenej sumy vo finančnej zbierke bude korešpondovať s cenou požadovaného predmetu či služby.

V prípade, že sa počas trvania zbierky podarí vyzbierať od individuálnych darcov celú potrebnú sumu, zbierka môže byť ukončená aj pred zverejneným termínom a pristúpi sa k zabezpečovaniu daru.

V prípade, že vyzbieraná suma po ukončení zbierky bude vyššia ako požadovaná suma potrebná na zakúpenie predmetu nefinančnej pomoci, zvyšnú časť peňazí je Nadácia Pontis oprávnená použiť v prospech projektu Srdce pre deti pre podporu iných detí.

Žiadateľ si nebude nárokovať priamu finančnú podporu z verejnej zbierky.

Denník Nový Čas i Nadácia Pontis si vyhradzujú právo rozhodnúť o neuverejnení príbehu a nezrealizovaní verejnej zbierky aj po uskutočnení redaktorskej interview so žiadateľom. V takom prípade budú získané informácie o dieťati použité v súlade so Všeobecnými podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou Pontis

6. KONTROLA REALIZÁCIE POMOCI

Najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia predmetu nefinančnej pomoci doručí Žiadateľ na adresu Nadácie Pontis podpísaný preberací protokol, ktorý dokladuje, že došlo z prevzatiu predmetu pomoci, resp. vyčerpaniu služby.

Zástupca Nadácie Pontis môže počas obdobia užívania daru vykonávať neohlásenú kontrolu a priebežný monitoring podporených rodín.

Tieto Podmienky prihlásenia sú zverejnené na stránke www.srdcepredeti.sk. Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 1.1.2017.