Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Časté otázky a odpovede

Môžem Srdcu pre deti naozaj veriť?

Môžete. Charitatívny projekt Srdce pre deti spravuje Nadácia Pontis, jedna z najväčších nadácií na Slovensku. Ročne podstupujeme viaceré interné aj externé kontroly audítorov, ktorí dohliadajú na správne použitie peňazí a správnosť všetkých dokladov. Verejná zbierka, z ktorej deťom pomáhame, je tiež riadne registrovaná a kontrolovaná Ministerstvom vnútra SR.

Ako viem, že moje peniaze idú tam, kam majú?

Stručný príbeh každého dieťaťa, ktorému sme pomohli, nájdete v sekcii Pomohli sme. Tu nájdete aj predmet pomoci s presnou sumou, ktorú sme poslali priamo na účet dodávateľa pomoci. Nemusíte sa teda obávať, že by rodina použila peniaze inak, ako uvádzala vo svojej žiadosti.

Môžem poslať peniaze priamo na účet rodiny?

Nie. Pomoc rodinám zabezpečujeme priamo nákupom pomoci alebo zaplatením služby. Len tak 100% vieme, ako boli vaše peniaze použité. Nikdy neposielame peniaze na účet rodín.

Môžem príspevok posielať aj pravidelne?

Môžete. Vďaka pravidelnej pomoci vieme vopred predpokladať, koľkým deťom budeme môcť pomôcť.

Ako viem, že dieťa naozaj potrebuje pomoc?

Nepriaznivý zdravotný alebo sociálny stav nám rodiny dokladujú aktuálnymi lekárskymi správami i potvrdeniami o nepriaznivej sociálnej situácii (napr. potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi). Súčasťou každej žiadosti je aj vyjadrenie minimálne jedného odborníka, ktorý garantuje, že žiadaná pomoc je odpodstatnená a skvalitní život dieťaťa/detí.

Moje dieťa potrebuje pomoc. Čo mám urobiť?

Ak má vaše dieťa menej ako 18 rokov, môžete si podať žiadosť, ktorú nájdete v sekcii Pre žiadateľov. K žiadosti je potrebné zaslať fotografiu dieťaťa/detí a povinné prílohy.

Pomáhate iba deťom s konkrétnou diagnózou?

O pomoc môžu požiadať zákonní zástupcovia detí s akýmkoľvek typom zdravotného znevýhodnenia alebo v sociálnej núdzi.

S čím nám môžete pomôcť?

Žiadať môžete to, čo môže dlhodobo prispieť k zlepšeniu zdravotného alebo sociálneho stavu. Predmet žiadosti závisí od situácie konkrétnej rodiny. Najčastejšie pomáhame s doplatením rehabilitačného pobytu, zdravotnej pomôcky, auta, školských pomôcok, palivového dreva a pod. Nie je možné žiadať o pomoc, ktorá môže byť vnímaná ako nadštandard, napr. dovolenka pri mori. Z verejnej zbierky tiež neprispievame na potraviny, oblečenie, obuv a hračky.

Kto môže byť garantom žiadosti?

Garantom je osoba, ktorá odporúča Vašu žiadosť na schválenie. Garantuje jej hodnovernosť a oprávnenosť. Garantom môže byť všeobecný lekár, lekár špecialista, učiteľ, sociálny pracovník a pod. Garantom nemôže byť dodávateľ žiadanej pomoci (napr. predajca zdravotnej pomôcky alebo zamestnanec zariadenia poskytujúceho žiadanú rehabilitáciu), zároveň nesmie byť s Vami v príbuzenskom alebo výlučne priateľskom vzťahu (napr. susedia, rodinní príslušníci a známi).

Môžem žiadať aj peniaze?

Žiadosť, ktorú nájdete na našom webe, je o nefinančnú podporu. To znamená, že peniaze v prípade schválenia nepošleme na váš účet, ale pomoc pre vás priamo objednáme a zaplatíme dodávateľovi pomoci.

Môžete mi preplatiť pomoc, ktorú sme si už zakúpili?

Žiaľ, nie je to možné.

Čo sa udeje po podaní žiadosti? Ako dlho budeme čakať na rozhodnutie?

Vaša žiadosť bude hodnotená Odbornou komisiou, ktorá zaevidované žiadosti posudzuje. Komisia zostavená z viacerých odborníkov zasadá približne každé 2-3 mesiace. Rozhodnutie vám následne pošleme emailom. Ak vaša žiadosť bude schválená, podpíšeme s vami Zmluvu o nefinančnej pomoci. Po jej podpise zašleme dodávateľovi objednávku, na základe ktorej nám vystaví faktúru. Tú platíme priamo na jeho účet.